هنوز منتشر نشده
باشه ارباب منه بی تاب
میمونم با عذاب دوریت
همه گفتن دل بکن تو
ولی آقا بگو چجوری