امیدونی بی ارباب حسین من میمیرم
برات کربلامو ازت میگیرم
میدونی شب و روز به عشق تو
جون میدم ارباب حسین من میمیرم