بسه بیام زیارت
قلبمو جا بزارم
خودت میدونی آقا
جز تو کسی ندارم